Matthias Albani

Matthias Albani

Ernst Mumby

Ernst Mumby

Camillo Callegari

Camillo Callegari

William Chater

William Chater

Bernadel

Bernadel

Kurt Jones - SOLD!

Kurt Jones - SOLD!

Homer Clark

Homer Clark

Otto Erdesz

Otto Erdesz

John Johnson

John Johnson

J.N. Aschow

J.N. Aschow