Matthias Albani

Matthias Albani

Ernst Mumby

Ernst Mumby

Camillo Callegari

Camillo Callegari

William Chater

William Chater

Bernadel

Bernadel

Kurt Jones

Kurt Jones

Homer Clark

Homer Clark

Otto Erdesz

Otto Erdesz

John Johnson

John Johnson

J.N. Aschow

J.N. Aschow